Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť
1.1 Nižšie uvedené podmienky sú súčasťou všetkých našich zmluvných ponúk a zmlúv.
Prípadné všeobecné nákupné podmienky kupujúceho neuznávame, aj keď tieto výslovne neodporujú našim všeobecným podmienkam. Odchylné dohody v jednotlivých prípadoch vyžadujú naše písomné potvrdenie. Ako doplnenie platí INCOTERMS v aktuálnom znení.
1.2 Tieto podmienky platia v právnych vzťahoch medzi podnikateľmi.

2. Ponuky
2.1. Naše ponuky sú nezáväzné. Objednávky kupujúceho sa pre nás stávajú záväznými až našim písomným alebo e-mailovým alebo faxovým potvrdením alebo objednávkou tovaru.
2.2. Prijatie ponuky s výhradou alebo so zmenou podmienok, aj keď len v nepodstatnom, sa vylučuje.


3. Kalkulácia
3.1. Na kalkuláciu kúpnej ceny sú určujúce naše ceny platné v deň dodávky plus zákonná DPH. Pokiaľ sa naše ceny medzi uzavretím zmluvy a dodávkou tovaru podstatne zvýšia (aspoň o viac než 10%), je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmych kalendárnych dní po oznámení o zvýšení ceny ohľadom ešte nedodaného množstva.
3.2. Kalkulácia kúpnych cien sa uskutočňuje podľa množstva, hmotnosti alebo rozmerov zistených v mieste odoslania.

4. Platby
4.1. Kúpnu cenu je možné zaplatiť netto v pokladni a splatná je pri dodaní. Ďalšia platobná metóda je prevodom na účet (na základe faktúry či predfaktúry) a tiež cez platobnú bránu ComGate. Pri prekročení termínu splatnosti sa kupujúci dostáva tiež bez upomienky do omeškania s platbou. V tom prípade sme oprávnení uplatniť úrok z omeškania vo výške stanovenej právnym predpisom. Uplatnenie ďalšej škody zostáva vyhradené. Nadto spôsobí omeškanie s platbou splatnosť všetkých našich iných pohľadávok voči kupujúcemu z obchodného styku.

4.2. Pri odôvodnených pochybách o platobnej schopnosti kupujúceho, obzvlášť pri nedoplatkoch, sme oprávnení odvolať poskytnuté platobné ciele a kredity a požadovať za ďalšie pohľadávky platbu dopredu alebo poskytnutie istoty.
4.3. Platba kúpnej ceny sa považuje za účinnú až vtedy, keď už je čiastka s konečnou platnosťou k dispozícii na jednom z našich kont.
4.4. Vzájomné započatie s inými než nespornými alebo právomocne zistenými protinárokmi, ako aj prevedenie práva zadržovacieho, je vylúčené.


5. Dodávka
5.1. Naša povinnosť dodávky je pod výhradou správneho a včasného dodania tovaru našimi dodávateľmi.
5.2. Sme oprávnení k čiastočným dodávkam. Sú prípustné dodávky až o 10% nižšie popr. vyššie v pomere k zmluvne dohodnutému množstvu, ktoré sa požaduje za chybné plnenie.
5.3. Pokiaľ je ako dodací termín dohodnuté “promptne(rýchlo)“, potom činí dodacia lehota 14 kalendárnych dní.
5. 4. V prípade omeškania dodávky nám musí kupujúci stanoviť primeranú dodatočnú lehotu v trvaní minimálne troch týždňov.
5. 5. Nebezpečenstvo prechádza na kupujúceho, akonáhle bol tovar odovzdaný prepravnému subjektu, alebo pri vyzdvihnutí kupujúcim súčasne s poskytnutím tovaru. To platí taktiež vtedy, keď hradíme prepravné náklady.
5. 6. Náš tovar je – pokiaľ nie je dohodnuté inak – určený k spracovaniu vo vlastnom podniku kupujúceho.


6. Prekážky v dodávke
6. 1. Vojny, stávky, výluka, nedostatok surovín alebo energie, prevádzková alebo dopravná porucha, záležitosti vyššej moci a aj všetky iné prípady vyššej moci, ktoré bránia výrobe alebo expedícii tovaru, oneskoria ju alebo učinia nehospodárnou, nás oslobodzuje po dobu trvania a v rozsahu poruchy od povinnosti dodávky.
6. 2. Pokiaľ prekročí porucha dobu trvania dvoch mesiacov, sú obe strany oprávnené k odstúpeniu.
6. 3. Pri čiastočnom či úplnom odpadnutí našich zdrojov odberu nie sme povinní zásobiť sa u iných subdodávateľov. V tomto prípade sme oprávnení rozdeliť množstvo tovaru, ktoré je k dispozícii, s prihliadnutím k vašej vlastnej podnikateľskej potrebe.


7. Vzory/ technické poradenstvo
7. 1. Vzory, ktoré sme dali k dispozícii, ako aj naše technické a chemické údaje, slúžia iba obecnému popisu tovaru. Neobsahujú žiadne záruky kvality alebo trvanlivosti a nezbavujú kupujúceho povinnosti prehliadky jednotlivých dodávok bezodkladne po ich prevzatí.
7. 2. Poradenstvo týkajúce sa techniky užívania, ktoré poskytujeme podľa našich najlepších vedomostí je nezáväzné a nezbavuje kupujúceho povinnosti každú jednotlivú dodávku pred spracovaním skontrolovať z hľadiska jej vhodnosti pre zamýšľané použitie.


8. Reklamácie / záruky
8. 1. Kupujúci je povinný tovar bezodkladne po jeho prevzatí skontrolovať a prípadné vady tovaru, teda množstevné alebo kvalitatívne nedostatky alebo prevedenie, bezodkladne písomne reklamovať u predávajúceho, najneskôr však do troch dní odo dňa dodania tovaru. Táto povinnosť kupujúceho sa u čiastkových dodávok tovaru podľa jednej kúpnej zmluvy vzťahuje na každú čiastkovú dodávku samostatne.
8. 2. Skryté vady tovaru musí kupujúci reklamovať bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do dvanástich mesiacov po dodaní tovaru.
8. 3. Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie uviesť svoj obchodný názov (firmu), sídlo, osobu oprávnenú za kupujúceho alebo v jeho mene jednať, presný popis vadného tovaru, vrátane šarže, čísla a dátumu objednávky alebo kúpnej zmluvy, dátumu dodania tovaru, presný popis vytýkanej vady a nárok, ktorý v reklamácii uplatňuje. Reklamácia, v ktorej nebudú riadne a správne obsiahnuté všetky vyššie uvedené náležitosti, nebude mať účinok riadneho a včasného uplatnenia vady tovaru a nepovedie k vzniku záručnej zodpovednosti predávajúceho.
8. 4. Reklamácia neoprávňuje kupujúceho, aby zadržoval splatné platby kúpnej ceny alebo odmietal odber ďalších dodávok podľa platne uzatvorených kúpnych zmlúv.
8. 5. Pri včasných a odôvodnených reklamáciách náleží kupujúcemu v prvom rade nárok na poskytnutie náhradného plnenia. V prípade, že poskytnutie náhradného plnenia nebude na strane predávajúceho možné, náleží kupujúcemu nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ohľadom nároku na náhradu škody kupujúcemu vzniknutej v dôsledku chybného plnenia predávajúceho platí ustanovenie čl. 9.
8. 6. Záručná doba činí jeden rok od dodania tovaru, pokiaľ výrobca tovaru nepredpokladá záručnú dobu v dlhšom rozsahu. Predpokladom pre uplatnenie práv zo záruky je splnenie záručných podmienok stanovených výrobcom tovaru.
8. 8. U tovaru, ktorý bol predaný podľa dohody ako tovar označený: NT, druhá akosť, zostávajúca položka, zvláštna položka, regenerát, odpad alebo podobne, nenáleží kupujúcemu žiadne záručné právo na vady, ktoré majú svoju povahu v takom kvalitatívnom zaradení tovaru.
8. 9. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s posudzovaním oprávnenosti vytýkanej vady tovaru, a to najmä nákladov na laboratórne skúšky, prepravu tovaru a personálne náklady. Nárok predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknutý.


9. Náhrada škody
9. 1. Zmluvné a mimozmluvné nároky na náhradu škody kupujúceho z nedbalostného porušenia povinnosti predávajúceho, vedúcich zamestnancov predávajúceho alebo iných subjektov spolupracujúcich pri plnení z kúpnej zmluvy, sú vylúčené. To neplatí, ak bola porušená povinnosť, ktorá je pre dosiahnutie účelu zmluvy podstatná, pričom zodpovednosť predávajúceho sa obmedzuje na zmluvne typickú predvídateľnú škodu a činí najviac dvojnásobnú fakturačnú hodnotu dotknutého tovaru.
9. 2. Za následné škody, ako aj v dobe uzavretia zmluvy nepredvídateľné škody, predávajúci nezodpovedá. Za nepredvídateľné škody sa považujú najmä zmluvné pokuty hradené kupujúcim.
9. 3. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škody spôsobené zjavne neoprávneným uplatňovaním vád dodaného tovaru (reklamácie).


10. Výhrada vlastníctva
10. 1. Dodaný tovar ostáva našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia všetkých našich pohľadávok z obchodného styku.
10. 2. Pri spracovaní tovaru s výhradou vlastníctva sme považovaní za výrobcu a získavame vlastníctvo novo vzniknutých výrobkov. Ak dôjde k spracovaniu, spojeniu alebo zmiešaniu tovaru s výhradou spolu s tovarom, ktorý sa nachádza vo vlastníctve tretích osôb, potom získavame spoluvlastníctvo na takto vzniknutých výrobkoch v pomere fakturačnej dohody tovaru s výhradou k iným majiteľom. Ak dôjde k spracovaniu, spojeniu, alebo zmiešaniu tovaru s výhradou vlastníckeho práva s hlavnou vecou, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho, potom nám kupujúci postupuje už teraz svoje vlastnícke práva k novej veci.
10. 3. Všetky pohľadávky z predaja tovaru, ktoré je v našom vlastníctve alebo spoluvlastníctve, nám kupujúci postupuje k zaisteniu pohľadávok už teraz v rozsahu nášho vlastníckeho podielu. Iné postúpenie tiež v rámci faktoringového obchodu je neprístupné.
10. 4. Kupujúci je povinný uchovávať tovar s výhradou na svoje náklady pod starostlivosťou riadneho hospodára a poistiť ho pred obvyklými rizikami skladovania. Postupuje nám svoje nároky z poistných zmlúv už teraz.
10. 5. Po dobu, kedy kupujúci riadne platí záväzky, ktoré voči nám má, je oprávnený disponovať v riadnom obchodnom chode našim tovarom s výhradou vlastníckeho práva a je oprávnený inkasovať pohľadávky z ďalšieho predaja tovaru s výhradou. Kupujúci ale nie je oprávnený tovar s výhradou alebo postúpenú pohľadávku zastavovať tretím osobám, alebo ich prevádzať k zaisteniu nároku tretích osôb. Zmocnenie k ďalšiemu predaju neplatí, keď kupujúci so svojim odberateľom vylúči postupiteľnosť pohľadávky z ďalšieho predaja. Prístupy tretích osôb k tovaru s výhradou alebo postúpeným pohľadávkam nám musí kupujúci oznámiť hneď, ako sa o nich dozvie.
10. 6. Pri omeškaní s platbou kupujúceho sme oprávnení požadovať bez stanovenia dodatočnej lehoty a bez odstúpenia od zmluvy vydanie tovaru s výhradou. Nadto musí kupujúci na prvé vyžiadanie poskytnúť okamžite všetky potrebné informácie a podklady o stave tovaru s výhradou alebo postúpených pohľadávok ako aj o postúpení pohľadávky svojim odberateľom.
10. 7. Ak sa prekročí hodnota záruk zaisťujúcich naše pohľadávky o viac ako 20%, uvoľníme na požiadanie kupujúceho podľa našej voľby prebytočné obmedzenie nakladania s tovarom.

11. Záverečné ustanovenia
11. 1. Miestom plnenia pre platbu kúpnej ceny je sídlo predávajúceho.
11. 2. Miesto súdnej príslušnosti je dané podľa sídla predávajúceho. Platí právo Českej republiky. Použitie dohody Spojených nárokov o zmluvách a medzinárodného predaja tovaru (UNCITRAL) sa vylučuje.
11. 3. Sme oprávnení uchovávať a spracovávať dáta o kupujúcich, ktoré sa stali pre nás známe, a používať ich pre naše obchodné záujmy, obzvlášť pre účely marketingu.
11. 4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.
11. 5. Ak sa preukáže jedna z vyššie uvedených podmienok úplne alebo čiastočne neúčinná, nedotkne sa účinnosti ostatných podmienok.
11. 6. Použitie Všeobecných obchodných podmienok kupujúceho, prijatie podmienok kúpnej zmluvy s výhradou alebo určenie obsahu zmluvy rekapitulačným listom sa vylučuje. Kupujúci akceptuje Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad.

Reklamačný poriadok