Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Všeobecné obchodní podmínky

TBA Plastové obaly s.r.o.
Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ:27518949

1. Platnost
1.1 Níže uvedené podmínky jsou součástí našich veškerých smluvních nabídek a smluv. Případně všeobecné nákupní podmínky kupujícího neuznáváme, i když tyto výslovně neodporuji našim všeobecným podmínkám. Odchylné dohody v jednotlivém případě vyžaduji naše písemné potvrzení. Jako doplnění platí INCOTERMS v aktuálním znění.
1.2 Tyto podmínky platí v právních vztazích mezi podnikateli.

2. Nabídky
2.1. Naše nabídky jsou nezávazné. Objednávky kupujícího se pro nás stávají závaznými teprve našim písemným nebo e-mailovým nebo faxovým potvrzením nebo dodávkou zboží.
2.2. Přijetí nabídky s výhradou nebo se změnou podmínek byť i jen v nepodstatném, se vylučuje.


3. Kalkulace
3.1. Pro kalkulaci kupní ceny jsou určující naše ceny platné v den dodávky plus zákonná DPH. Pokud se naše ceny mezi uzavřením smlouvy a dodávkou podstatně zvýší (alespoň o více než 10%), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do sedmi kalendářních dnů po oznámení zvýšení ceny ohledně ještě nedodaného množství.
3.2. Kalkulace kupních cen se uskutečňuje podle množství, hmotnosti nebo rozměrů zjištěných v místě odeslání.

4. Platby
4.1. Kupní cenu je možné zaplatit netto v pokladně a splatná je při dodání.Další platební metoda je převodem na účet (na základě faktury či předfaktury) a také přes platební bránu Comgate. Při překročení termínu splatnosti se kupující dostává také bez upomínky do prodlení s platbou. V tom případě jsme oprávnění uplatnit úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem. Uplatnění další škody zůstává vyhrazeno. Nadto způsobí prodleva s platbou splatnost našich veškerých jiných pohledávek vůči kupujícímu z obchodního styku.
4.2. Při odůvodněných pochybách o platební schopnosti kupujícího, zvláště u nedoplatků, jsme oprávnění odvolat poskytnuté platební cíle a kredity a požadovat za další pohledávky platbu předem nebo poskytnutí jistoty.
4.3. Platba kupní ceny se považuje za účinnou teprve tehdy, když je částka s konečnou platností k dispozici na jednom z našich kont.
4.4. Vzájemné započtení s jiným než nespornými nebo pravomocně zjištěnými protinároky, jakož i provedení práva zadržovacího, je vyloučeno.


5. Dodávka
5.1. Naše povinnost dodávky je pod výhradou správného a včasného dodání zboží našimi dodavateli.
5.2. Jsme oprávněni k částečným dodávkám. Jsou přípustné dodávky až o 10 % nižší popř. vyšší v poměru ke smluvně dohodnutému množství, které se požaduje za vadné plnění.
5.3. Je-li jako dodací termín dohodnuto ‘‘promptně (rychle)‘‘, pak činí dodací lhůta 14 kalendářních dní.
5. 4. V případě zpoždění dodávky nám musí kupující stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu v trvání minimálně tří týdnů.
5. 5. Nebezpečí přechází na kupujícího, jakmile bylo zboží předáno přepravnímu subjektu, nebo při vyzvednutí kupujícím současně s poskytnutím zboží. To platí také tehdy, když hradíme přepravní náklady.
5. 6. Naše zboží je - pokud není dohodnuto nic jiného – určeno ke zpracování ve vlastním podniku kupujícího.

5.6. Pokud není dohodnuto jinak palety jsou vratný obal.


6. Překážky v dodávce
6. 1. Války, stávky, výluka, nedostatek surovin nebo energie, provozní nebo dopravní porucha, záležitosti vyšší moci i všechny jiné případy vyšší moci, které brání výrobě nebo expedici zboží, zpožďuji jí nebo činí nehospodárnou, nás osvobozují po dobu trvání a v rozsahu poruchy od povinnosti dodávky.
6. 2. Překročí-li porucha dobu trvání dvou měsíců, jsou obě strany oprávněny k odstoupení.
6. 3. Při částečném či úplném odpadnutí našich zdrojů odběru nejsme povinni zásobit se u jiných subdodavatelů. V tomto případě jsme oprávněni rozdělit množství zboží, které je k dispozici, s přihlédnutím k naší vlastní podnikatelské potřebě.


7. Vzory / technické poradenství
7. 1. Vzory, které jsme dali k dispozici, jakož i naše technické a chemické údaje, slouží jenom obecnému popisu zboží. Neobsahují žádné záruky kvality nebo trvanlivosti a nezbavují kupujícího povinností prohlídky až jednotlivé dodávky bezodkladně po jejím převzetí.
7. 2. Poradenství týkající se techniky užívání, které poskytujeme podle našich nejlepších vědomostí je nezávazné a nezbavuje kupujícího povinnosti každou jednotlivou dodávku před zpracováním zkontrolovat z hlediska její vhodnosti pro zamýšlené použití.


8. Reklamace / záruky
8. 1. Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a případné vady zboží, tedy množstevní nebo kvalitativní nedostatky nebo vady provedení, bezodkladně písemně reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do tří dnů ode dne dodání zboží. Tato povinnost kupujícího se u dílčích dodávek zboží dle jedné kupní smlouvy vztahuje na každou dílčí dodávku samostatně.
8. 2. Skryté vady zboží musí kupující reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do dvanácti měsíců po dodání zboží.
8. 3. Kupující je povinen v písemném uplatnění reklamace uvést svůj obchodní název (firmu), sídlo, osobu oprávněnou za kupujícího nebo jeho jménem jednat, přesný popis vadného zboží, včetně šarže, čísla a data objednávky nebo kupní smlouvy, data dodání zboží, přesný popis vytýkané vady a nárok, který v reklamaci uplatňuje. Reklamace ve které nebudou řádně a správně obsaženy všechny výše uvedené náležitosti, nebude mít účinek řádného a včasného uplatnění vady zboží a nepovede ke vzniku záruční odpovědnosti prodávajícího.
8. 4. Reklamace neopravňuje kupujícího, aby zadržoval splatné platby kupní ceny nebo odmítal odběr dalších dodávek dle platně uzavřených kupních smluv.
8. 5. Při včasných a odůvodněným reklamacím náleží kupujícímu v prvé řadě nárok na poskytnutí náhradního plnění. V případě, že poskytnutí náhradního plnění nebude na straně prodávajícího možné, náleží kupujícímu nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Ohledně nároku na náhradu škody kupujícího vzniklé v důsledku vadného plnění prodávajícího platí ustanovení čl. 9.
8. 6. Záruční doba činí jeden rok od dodání zboží, pokud výrobce zboží nepředpokládá záruční dobu v delším rozsahu. Předpokladem pro uplatnění práv ze záruky je splnění záručních podmínek stanovených výrobcem zboží.
8. 7. Prodávající odpovídá za právní vady zboží v rozsahu daném zákonem.
8. 8. U zboží, které bylo prodáno podle dohody jako zboží označené: NT, druhá jakost, zbývající položka, zvláštní položka, regenerát, odpad nebo podobně, nenáležejí kupujícímu žádná záruční práva pro vady, které mají svou povahu v takovém kvalitativním zařazení zboží.
8. 9. V případě neoprávněné reklamace má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s posouzením oprávněnosti vytýkané vady zboží, a to zejména nákladů na laboratorní zkoušky zboží, přepravu zboží a personální náklady. Nárok prodávajícího na náhradu škody tímto není dotčen.


9. Náhrada škody
9. 1. Smluvní a mimosmluvní nároky na náhradu škody kupujícího z nedbalostního porušení povinnosti prodávajícího, vedoucích zaměstnanců prodávajícího nebo jiných subjektů spolupracujících při plnění z kupní smlouvy, jsou vyloučeny. To neplatí, když byla porušena povinnost, která je pro dosažení účelu smlouvy podstatná, přičemž odpovědnost prodávajícího se omezuje na smluvně typickou předvídatelnou škodu a činí nejvýš dvojnásobnou fakturační hodnotu dotčeného zboží.
9. 2. Za následné škody jakož i v době uzavření smlouvy nepředvídatelné škody, prodávající neodpovídá. Za nepředvídatelné škody se považují zejména smluvní pokuty hrazené kupujícím.
9. 3. Kupující odpovídá prodávajícímu za škody způsobené zjevně neoprávněným uplatňováním vad dodaného zboží (reklamaci).


10. Výhrada vlastnictví
10. 1. Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení našich veškerých pohledávek z obchodního styku.
10. 2. Při zpracování zboží s výhradou vlastnictví jsme považováni za výrobce a získáváme vlastnictví nově vzniklých výrobků. Dojde-li ke zpracování, spojení nebo smíchání zboží s výhradou spolu se zbožím, které se nachází ve vlastnictví třetích osob, pak získáváme spoluvlastnictví na tak vzniklých výrobcích v poměru fakturační hodnoty zboží s výhradou k jiným materiálům. Dojde-li ke zpracování, spojení nebo smíchání zboží s výhradou vlastnického práva s hlavní věcí, která je ve vlastnictví kupujícího, pak nám kupující postupuje již nyní svá vlastnická práva k nové věci.
10. 3. Všechny pohledávky z prodeje zboží, které je v našem vlastnictví nebo spoluvlastnictví, nám kupující postupuje k zajištění pohledávek již nyní v rozsahu našeho vlastnického podílu. Jiné postoupení také v rámci faktoringového obchodu, je nepřístupné.
10. 4. Kupující je povinen uchovávat zboží s výhradou na své náklady s péčí řádného hospodáře a pojistit ho před obvyklými riziky skladování. Postupuje nám své nároky z pojistných smluv již nyní.
10. 5. Po dobu, kdy kupující řádně platí závazky, které vůči nám má, je oprávněn, disponovat v řádném obchodním chodu našim zbožím s výhradou vlastnického práva a je oprávněn inkasovat pohledávky z dalšího prodeje zboží s výhradou. Kupující, ale není oprávněn zboží s výhradou nebo postoupenou pohledávku zastavovat třetím osobám nebo je převádět k zajištění nároků třetích osob. Zmocnění k dalšímu prodeji neplatí, když kupující se svým odběratelem vyloučí postupitelnost pohledávky z dalšího prodeje. Přístupy třetích osob ke zboží s výhradou nebo postoupených pohledávkám nám musí kupující sdělit neprodleně poté, co se o nich dozví.
10. 6. Při prodlevě s platbou kupujícího jsme oprávněni požadovat bez stanovení dodatečné lhůty a bez odstoupení od smlouvy vydání zboží s výhradou. Nadto musí kupující na první vyžádání poskytnout okamžitě všechny potřebné informace a podklady o stavu zboží s výhradou nebo postoupených pohledávek jakož i o postoupení pohledávky svým odběratelům.
10. 7. Překročí-li hodnota záruk zajišťujících naše pohledávky o více než 20 % uvolníme na požádání kupujícího podle naší volby přebytečné omezení nakládání se zbožím.

11. Závěrečná ustanovení
11. 1. Místem plnění pro platbu kupní ceny je sídlo prodávajícího.
11. 2. Místo soudní příslušnosti je dáno dle sídla prodávajícího. Platí právo České republiky. Použití dohody Spojených nároků o smlouvách o mezinárodní ho prodeji zboží (UNCITRAL) se vylučuje.
11. 3. Jsme oprávněni uchovávat a zpracovávat data o kupujících, která se stala pro nás známá, a používat je pro naše obchodní zájmy, zejména pro účely marketingu.
11. 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
11. 5. Prokáže-li se jedna z výše uvedených podmínek zcela nebo částečně neúčinná, nedotkne se účinnosti ostatních podmínek.
11. 6. Použití Všeobecných obchodních podmínek kupujícího, přijetí podmínek kupní smlouvy s výhradou nebo určení obsahu smlouvy rekapitulačním dopisem se vylučuje. Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad.

 

Reklamační řád