Ten sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszać tę witrynę i komfort użytkowania. Czy zgadzasz się na używanie wszystkich plików cookie?

Ustawienia plików cookies

Twoja prywatność jest ważna. Poniżej możesz wybrać ustawienia dotyczące plików cookie.

Ogólne warunki handlowe

TBA Plastové obaly s.r.o.
Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod
REGON: 27518949
1. Ważność
1.1 Poniższe warunki są częścią naszych wszelkich ofert umownych i umów. Ewentualnie ogólne warunki handlowe nabywcy nie uznajemy, mimo że wyraźnie nie sprzeciwiają się naszym ogólnym warunkom. Odstępstwa od ugody w konkretnym przypadku wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Dodatkowo obowiązuje aktualna wersja INCOTERMS.
1.2 Niniejsze Warunki obowiązują w stosunkach prawnych pomiędzy przedsiębiorcami.
2. Oferty
2.1. Nasze oferty nie są wiążące. Zamówienia kupującego stają się dla nas wiążące dopiero po naszym pisemnym lub e-mailowym lub faksowym potwierdzeniu lub dokonaniem dostawy towaru.
2.2. Wykluczone jest przyjęcie oferty z zastrzeżeniem lub ze zmianą warunków, choćby chodziło o nieistotne zastrzeżenie czy nieistotną zmianę.
3. Obliczanie ceny
3.1. Do obliczenia ceny zakupu mają decydujące znaczenie nasze ceny ważne w dniu dostawy plus ustawowy VAT. Jeżeli nasze ceny w czasie między zawarciem umowy a dostawą w znaczącym stopniu wzrosną (przynajmniej o ponad 10%), kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, licząc od ogłoszenia podwyżki ceny, i to w odniesieniu do ilości towaru jeszcze nie dostarczonego.
3.2. Obliczenie cen zakupu dokonywane jest w zależności od ilości, masy lub wymiarów ustalonych w miejscu wysyłki.
4. Płatności
4.1. Cena netto zakupu może być zapłacona bezpośrednio w kasie a termin jej płatności jest zgodny z terminem dostawy. Kolejną metodą płatności jest przelew na konto bankowe (na podstawie faktury lub pro forma faktury), a także za pomocą bramki płatniczej Comgate. Jeśli termin płatności zostanie przekroczony, kupujący bez żadnego upomnienia z naszej strony, zacznie zalegać z płatnością. W takim przypadku przysługują nam odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. Roszczenia z tytułu następnych szkód pozostają zastrzeżone. Ponadto opóźnienie w płatności spowoduje natychmiastową wymagalność wszystkich naszych pozostałych wierzytelności wobec kupującego wynikających z wzajemnych relacji handlowych.
4.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności kupującego, w szczególności w przypadku jego zaległości w płatnościach, jesteśmy uprawnieni do anulowania udzielonych celów płatności i kredytów oraz  w przypadkach kolejnych wierzytelności wymagać przedpłatę lub udzielenia zabezpieczenia.
4.3. Zapłata ceny zakupu jest uważana za skuteczną tylko wtedy, gdy jest kwota ostatecznie do dyspozycji na jednym z naszych kont bankowych.
4.4. Wyłącza się możliwość kompensaty należności z innymi, jak bezspornymi lub prawomocnie ustalonymi roszczeniami strony przeciwnej, jak i wykonanie prawa zatrzymania.
5. Dostawa
5.1. Nasz obowiązek dostawy zostanie spełniony pod warunkiem, iż towar będzie dostarczany prze naszych dostawców prawidłowo i terminowo.
5.2. Jesteśmy upoważnieni do częściowych dostaw. Dopuszczalne są dostawy aż o 10 % niższe lub wyższe w stosunku do ilości uzgodnionej w umowie, która wymagana jest ze względu na wadliwe wykonywanie umowy.
5.3. Jeśli termin dostawy zostanie uzgodniony jako „bezzwłocznie (szybko)”, potem okres dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych.
5. 4. W przypadku opóźnienia w dostawie nam kupujący musi wskazać odpowiedni, dodatkowy okres, trwający co najmniej trzy tygodnie.
5. 5. Ryzyko przechodzi na kupującego, jak tylko towar zostanie przekazany przewoźnikowi lub po jego odebraniu przez kupującego razem z przekazanym towarem. Dotyczy to również sytuacji, gdy płacimy za koszty przewozu.
5. 6. Nasz towar, o ile nie uzgodniono inaczej, jest przeznaczony do przetworzenia we własnym zakładzie kupującego.
5.6. O ile nie będzie uzgodniono inaczej, to palety są opakowaniem zwrotnym.
6. Przeszkody w realizacji dostaw
6. 1. Wojny, strajki, lokaut, niedobór surowców lub energii, awaria eksploatacyjna lub awaria transportowa, siła wyższa oraz wszystkie inne przypadki siły wyższej, które uniemożliwiają produkcję lup wysyłkę towaru, powodują opóźnienia w wysyłce lub ją czynią  nieekonomiczną, zwalniają nas po czas trwania przeszkody a w zakresie awarii z obowiązku dostawy.
6. 2. Jeżeli awaria przekroczy okres trwania dwóch miesięcy, to obie strony są uprawnione do odstąpienia.
6. 3. W przypadku, iż utracimy częściowo lub w całości nasze źródła odbioru, nie mamy obowiązek zapewnić dostawy od innych podwykonawców. W takim przypadku mamy prawo podzielić ilość towaru, który został do dyspozycji, biorąc pod uwagę naszą własną potrzebę gospodarczą.
7. Wzory/porady techniczne
7. 1. Udostępnione przez nas wzory, jak również nasze dane techniczne i chemiczne, służą jedynie ogólnemu opisowi towaru. Nie zawierają one żadnych gwarancji jakości lub trwałości i nie zwalnia kupującego z obowiązku kontroli indywidualnej przesyłki bezpośrednio po jej odbiorze.
7. 2. Porada dotycząca techniki użytkowania, którą świadczymy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie jest wiążąca i nie zwalnia kupującego z obowiązku sprawdzić każdą indywidualną dostawę przed przetworzeniem, i to pod kątem jej przydatności do zamierzonego zastosowania.
8. Reklamacje/gwarancje
8. 1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego odbiorze, a wszelkie ewentualne wady towaru, tj. wady ilościowe lub jakościowe lub wady w wykonaniu, bezzwłocznie zgłosić sprzedającemu w formie pisemnej reklamacji, i to najpóźniej do trzech dni od dnia dostarczenia towaru. Niniejszy obowiązek kupującego dotyczy częściowych dostaw towaru w ramach jednej umowy kupna-sprzedaży i każdą indywidualną dostawę częściową oddzielnie.
8. 2. Ukryte wady towarów powinien kupujący reklamować bezzwłocznie po ich odkryciu, najpóźniej wszak do 12 miesięcy po dostawie towaru.
8. 3. Nabywca powinien w pisemnej reklamacji podać nazwę handlową (firmę), siedzibę, osobę uprawnioną do działania w imieniu kupującego lub w jego imieniu, dokładny opis wadliwego towaru razem z partią, numerem i datą zamówienia lub umowy kupna-sprzedaży, datę dostawy towaru, dokładny opis zgłaszanej wady oraz roszczenie, które w ramach reklamacji zgłasza. Reklamacja, która nie będzie zawierać wszystkie dane wymienione powyżej, nie będzie uważana za należytą i terminowo zgłoszoną wadę towaru i nie będzie prowadzić do powstania odpowiedzialności sprzedawcy.
8. 4. Reklamacja nie uprawnia kupującego do wstrzymania płatności ceny zakupu lub odmowy odbioru następnych dostaw wynikających z ważnie zawartych umów kupna-sprzedaży.
8. 5. W przypadku terminowych i uzasadnionych reklamacji przysługuje kupującemu w pierwszej kolejności prawo do świadczenia zastępczego. W przypadku, gdy sprzedający nie może zapewnić świadczenie zastępcze, przysługuje kupującemu adekwatny rabat z ceny zakupu lub możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Odnośnie prawa kupującego do odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania umowy przez sprzedającego, mają zastosowanie przepisy art. 9.
8. 6. Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostarczenia towaru, chyba że producent towaru przewiduje dłuższy okres gwarancji. Warunkiem skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest spełnienie warunków gwarancji określonych przez producenta towaru.
8. 7. Sprzedawca odpowiada za wady prawne towaru w zakresie przewidzianym ustawą.
8. 8. W przypadku towaru, który został sprzedany zgodnie z wzajemną ugodą jako towar oznaczony: NT, drugi gatunek, pozostała pozycja, specjalna pozycja, regenerat, odpad itp., nie należą kupującemu żadne prawa gwarancyjne za wady, które mają swój charakter w takiej jakościowej klasyfikacji towaru.
8. 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji ma sprzedający wobec kupującego prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z oceną zasadności zarzucanej wady towaru, i to w szczególności kosztów badań laboratoryjnych towaru, transportu towaru oraz kosztów personalnych. Nie ma to wpływu na prawo sprzedawcy do odszkodowania.
9. Odszkodowanie
9. 1. Umowne i pozaumowne roszczenia odszkodowawcze kupującego z tytułu niedbałego naruszenia obowiązków sprzedawcy, pracowników sprzedawcy na stanowiskach kierowniczych lub innych podmiotów współpracujących przy wykonaniu umowy kupna-sprzedaży są wykluczone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy doszło do naruszenia obowiązku niezbędnego do osiągnięcia celu umowy, przy czym odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do typowej, umownie przewidywalnej szkody i nie przekracza dwukrotności wartości fakturowej danego towaru.
9. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następne szkody, jak również za szkody nieprzewidziane w momencie zawarcia umowy. Za nieprzewidziane szkody uważa się głównie kary umowne zapłacone przez kupującego.
9. 3. Kupujący odpowiada przed sprzedającym za szkody spowodowane w sposób oczywisty i nieuprawnionym dochodzeniem wad dostarczonego towaru (reklamacji).
10. Zastrzeżenie własności
10. 1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością aż do momentu całkowitej spłaty wszystkich naszych wierzytelności wynikających z obrotu handlowego.
10. 2. Przetwarzając towary z zastrzeżeniem własności jesteśmy uważani za producenta i nabywamy własność do nowo powstałych produktów. Jeśli towary z zastrzeżeniem są przetwarzane, łączone lub mieszane wraz z towarami będącymi własnością osób trzecich, wówczas uzyskujemy współwłaścicielstwo do powstałych w ten sposób wyrobów, i to w stosunku wartość faktury za towar z zastrzeżeniem do innych materiałów. Jeśli towary z zastrzeżeniem prawa własności są przetwarzane, łączone lub mieszane wraz z główną rzeczą będącą własnością kupującego, wówczas kupujący już teraz przenosi na nas swoje prawa własności do nowej rzeczy.
10. 3. Wszelkie wierzytelności wynikające ze sprzedaży towaru, które są naszą własnością lub współwłasnością, ceduje kupujący na nas w celu zabezpieczenia wierzytelności już teraz, i to w zakresie naszego udziału własnościowego. Inne cedowanie, w tym również w ramach działalności faktoringowej, jest niedopuszczalne.
10. 4. Kupujący jest zobowiązany do przechowywania towaru z zastrzeżeniem na własny koszt ze starannością rozważnego gospodarza i ubezpieczyć go od zwykłych ryzyk związanych z magazynowaniem. Już teraz przenosi na nas swoje roszczenia wynikające z umów ubezpieczeniowych.
10. 5. Przez okres, kiedy kupujący należycie płaci swoje zobowiązania wobec nas, jest on uprawniony do rozporządzania naszym towarem z zastrzeżeniem prawa do własności  we właściwym procesie handlowym i jest uprawniony do ściągania należności wynikających z odsprzedaży towaru z zastrzeżeniem. Kupującemu nie przysługuje jednak prawo do zastawiania towaru bez zastrzeżeń lub scedowanej wierzytelności na osoby trzecie ani do ich przenoszenia w celu zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. Upoważnienie do następnej odsprzedaży nie ma zastosowania, jeżeli kupujący razem ze swoim odbiorcą wyłączą możliwość cesji wierzytelności z następnej odsprzedaży. O dostępach osób trzecich do towaru bez zastrzeżeń lub do scedowanych wierzytelności  nas powinien kupujący powinien poinformować po tym, jak się o nich dowie.
10. 6. W przypadku zwłoki w płatności kupującego jesteśmy uprawnieni do żądania wydania towaru bez zastrzeżeń, bez wyznaczania dodatkowego terminu i bez odstąpienia od umowy. Ponadto na pierwsze żądanie kupujący musi natychmiast przekazać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące stanu towaru z zastrzeżeniem lub scedowanych wierzytelności, jak również informacje o cesjach wierzytelności na swoich klientów.
10. 7. Jeżeli wartość gwarancji zabezpieczających nasze wierzytelności przekroczy 20%, to na wniosek kupującego zniesiemy niepotrzebne ograniczenia w obchodzeniu się z towarem.
11. Postanowienia końcowe
11. 1. Miejscem realizacji dla dokonania płatności ceny zakupu jest siedziba sprzedawcy.
11. 2. Właściwość miejscowa sądu wynika z miejsca siedziby sprzedającego. Stosuje się prawo Republiki Czeskiej. Wyklucza się stosowanie porozumienia Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów (UNCITRAL).
11. 3. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania i przetwarzania danych o kupujących, które stały się nam znane, i do wykorzystywania ich do naszych celów handlowych a w szczególności do celów marketingowych.
11. 4. W ramach programu Verified by Customers, w którym uczestniczy nasz sklep internetowy, określamy zadowolenie użytkownika z dokonanego zakupu za pomocą ankiet wysyłanych pocztą elektroniczną. Są one wysyłane za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, chyba że odmówisz ich otrzymywania zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Verified by Customers odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który polega na określeniu zadowolenia użytkownika z dokonanego u nas zakupu. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego Heureka.cz, operatora portalu Heureka.cz, w celu wysyłania ankiet, oceny opinii użytkowników i analizowania naszej pozycji rynkowej; w tym celu możemy przekazywać Heureka.cz informacje o zakupionych towarach i adres e-mail użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane żadnym stronom trzecim do ich własnych celów podczas wysyłania kwestionariuszy e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wysyłaniu kwestionariuszy e-mail w ramach programu Customer Verified, odrzucając dalsze kwestionariusze za pomocą łącza w wiadomości e-mail z kwestionariuszem. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy dalej wysyłać kwestionariusza.
11. 5. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków okaże się w całości lub w części nieskuteczny, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych warunków
11. 6. Stosowanie Ogólnych Warunków Handlowych Kupującego, akceptacja warunków umowy kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem lub ustalenie treści umowy w formie listu podsumowującego, jest wykluczone. Kupujący akceptuje Ogólne Warunki Handlowe Sprzedającego bez zastrzeżeń.